Skip to content Skip to footer

Reklamačný poriadok

 Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) predávajúceho YOU s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 48, Bratislava – mestská časť Petržalka 85101, IČO: 50658808, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116461/B (ďalej len ako „predávajúci“).

  1. Všeobecné podmienky

1.1         V prípade dodania tovaru s vadami, ktoré neboli zjavné pri prebratí tovaru, má kupujúci nárok uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu u predávajúceho.

1.2         Na webovej stránke predávajúceho si kupujúci vytlačí Reklamačný protokol, ktorý vyplní a spolu s reklamovaným tovarom a kópiou faktúry zašle na adresu predávajúceho. Predávajúci výslovne v súlade s VOP upozorňuje, že tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku nebude prevzatý. O priebehu reklamácie bude kupujúci priebežne informovaný e-mailom, prípadne telefonicky.

1.3         Práva z vadného plnenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

1.4         Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, plynie od doručenia tovaru do miesta určeného v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za vady vecí, ktoré sa rýchlo kazia alebo za vady vecí použitých, ak je vada veci v dobe prevzatia a pre takúto vadu bola dohodnutá zľava z kúpnej ceny, vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy veci (uplynutím životnosti), alebo ak je vada spôsobená kupujúcim alebo vznikla nesprávnym používaním veci.

1.5         Pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.) je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady vo vyššie uvedenej dobe, ale ak je na tovare uvedený dátum spotreby, potom iba do dátumu spotreby, ktorý je vyznačený na obale tovaru.

1.6         Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, je daná pre vady ktoré vznikli v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Výskyt vady je  podstatným porušením zmluvy vtedy, ak by kupujúci zmluvu neuzatvoril za predpokladu, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch výskyt vady nie je podstatným porušením zmluvy. Ak je výskyt vady podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci bez vady alebo dodanie chýbajúceho tovaru, opravu, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak je výskyt vady nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

1.7         Právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

1.8         Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť (všetky vplyvy, ktoré so samotnou vecou nesúvisia, prichádzajú z vonkajšieho prostredia a s funkciou veci nemajú žiaden súvis, medzi ktoré patria najmä, hoci nielen, náhodné udalosti, ako je vyššia moc, správanie tretích osôb a správanie kupujúceho).

1.9         Kupujúci si je vedomý, že ak nevráti reklamovaný tovar vrátane všetkého dodaného príslušenstva, tak v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena až po odpočítaní ceny nedodaného príslušenstva.

1.10       Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak predávajúci kupujúceho pred prevzatím tovaru upozornil, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, ak vada vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho, mechanickým poškodením tovaru, či poškodením v dôsledku vyššej moci.

  1. Lehoty pre uplatnenie a vybavenie reklamácie

2.1         Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytknutej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení.

2.2         Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. Na takýto postup musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

2.3         V prípade uznanej reklamácie a vrátenia peňazí na účet kupujúceho, budú peniaze na účet vrátené do 7 pracovných dní od schválenia spôsobu riešenia reklamácie.

2.4         Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Už raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023

YOU s.r.o.
IČO: 50658808
DIČ: 2120411733
IČ DPH: SK2120411733
Skin By You. Všetky práva vyhradené.
Cart0
Cart0