Skip to content Skip to footer

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nižšie uvedené informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia sú určené pre Vás ako fyzickú osobu, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len ako „dotknutá osoba“). Spracovanie Vašich osobných údajov vykonávame v pozícii prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť YOU s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 48, Bratislava – mestská časť Petržalka 85101, IČO: 50658808, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116461/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Pre objednanie tovaru z našej webovej stránky spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresu, na ktorú Vám bude objednaný tovar doručený
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo.

Pre účely uplatňovania práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej správy, ako aj na účel plnenia našich zákonných povinností spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • dátum narodenia
 • údaj o štátnom občianstve
 • bankové spojenie (pri využití bezhotovostných platieb za tovar)

Pre účely registrácie v našom e-shope spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • adresa bydliska
 • telefónne číslo
 • údaj o objednávkach – dátum a čas nákupu, identifikácia zakúpeného tovaru

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať rôzne prevádzkové informácie ako IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme. S cieľom ponúknuť Vám kvalitnejšie služby môžeme spracovávať aj informácie o Vašej činnosti na našej webovej stránke.

 

Cookies

Medzi automaticky spracovávané informácie patria aj Cookies. Cookies používame najmä na to, aby sme vedeli určiť a identifikovať opakovaných návštevníkov, autentifikovať registrovaných používateľov, spoznať druh obsahu, ktorý si prezeráte, iné webové stránky, z ktorých ste nás navštívili, dĺžku Vašej návštevy nášho e-shopu. Na základe informácií zo súborov cookies Vás vieme za určitých okolností identifikovať a Vaše údaje z cookies priradiť k Vám ako konkrétnej osobe. Vzhľadom na to budeme tieto informácie z cookies získavať a takto získané osobné údaje spracúvať výlučne len na základe Vášho súhlasu. Súhlas s používaním súborov cookies a príslušné nastavenia nám udeľujete pri prvej návšteve nášho e-shopu. V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača môžeme udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, preto aj bez jeho poskytnutia môžete stále navštevovať a používať náš e-shop, avšak len v rozsahu, v akom nie sú súbory cookies potrebné pre jeho funkčnosť a prístupnosť. Ak používanie cookies zakážete alebo obmedzíte, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť našich webovej stránky a webových služieb, a môže sa stať, že všetky alebo časť našich služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú pre Vás prístupné. Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri návšteve nášho e-shopu a v závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení. Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení, a to aj v závislosti od druhu Vášho internetového prehliadača a úrovne prístupu k príslušnému adresáru.

 

Účel zhromažďovania a spracovávania osobných údajov

 • Kúpa tovaru

Osobné údaje spracovávame a uchovávame predovšetkým za účelom riadneho vybavenia objednávky a doručenia objednaného tovaru.

 • Návšteva webových stránok e-shopu a registrácia v e-shope

Osobné údaje spracovávame aj vtedy, ak navštívite webové stránky nášho e-shopu. Vtedy spracovávame o Vás prevádzkové údaje a Cookies. Ak si u nás vytvoríte Vaše registračné konto, potom spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenia konta, údaje o Vašich objednávkach. Tieto osobné údaje používame po dobu existencie Vášho konta, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť.

 • Marketingová činnosť

Osobné údaje nám zároveň poskytnú informáciu za účelom doručovania obchodných ponúk. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete odhlásiť tak, že si upravíte nastavenie svojho užívateľského profilu vytvoreného pri registrácii alebo nás budete priamo kontaktovať.

 • Uplatňovanie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej správy

Osobné údaje spracovávame a uchovávame aj za účelom, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právom chránených záujmov. Osobné údaje spracovávame aj na účely kontrol zo strany orgánov verejnej správy, prípadne plnenia súvisiacich povinností uložených orgánmi verejnej správy.

 • Dodržiavanie zákonných povinností

Osobné údaje spracovávame a uchovávame aj za účelom plnenia našich právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory.

 

Zákonný základ spracúvania osobných údajov

 • Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy a plnenie zmluvy

Osobné údaje spracovávame už pred uzatvorením zmluvy o Vami vybranom tovare, ako aj pre samotné uzatvorenie zmluvy o Vami objednanom tovare. Po uzatvorení zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje pri doručovaní tovaru a jeho fakturácii alebo aby sme mohli iným spôsobom plniť naše zmluvné povinnosti voči Vám (napr. plnenie osobitných požiadaviek zákazníka na balenie, prevzatie tovaru a pod.). V rámci tohto základu spracúvame Vaše osobné údaje pri fakturácii a doručovaní tovaru.

 • Oprávnený záujem

Na základe oprávneného záujmu spracovávame predovšetkým osobné údaje spracovávané automaticky a cookies.

 • Marketingový súhlas

Na účel marketingu spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli osobitným spôsobom pri vyplnení registračného formulára. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 • Plnenie zákonných povinností

Na účel zákonných povinností, predovšetkým k riadnemu vedeniu účtovníctva, vystavovaniu a doručovaniu faktúr, ako aj pre plnenie daňových a odvodových povinností v rámci našej podnikateľskej činnosti pre Vás spracovávame Vaše osobné údaje v minimálnom možnom rozsahu, v akom sú nevyhnutne potrebné na plnenie našich zákonných povinností.

 

Odovzdávanie osobných údajov tretím osobám

Za určitých okolností je potrebné, aby sme Vaše osobné údaje poskytli tretím osobám:

 • Dopravcovi, ktorý Vám doručuje tovar poskytujeme Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na správne doručenie Vami objednaného tovaru. Tieto údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, na ktorom Vás bude dopravca kontaktovať a sumu ktorú je potrebné za objednaný tovar uhradiť v prípade, ak suma za tovar nebola uhradená vopred. Naším partnerom na doručovanie Vami objednaného tovaru je spoločnosť ………………….

 

 • Subjektom realizujúcim platby platobnými kartami, Vaše platobné údaje o platobných kartách, ktorými ste zakúpený tovar uhradili, naša spoločnosť neuchováva.

 

 • Orgánu verejnej moci v prípade, ak nám takú povinnosť ukladá právny poriadok alebo nariadi príslušný štátny orgán.

 

 • Právnym zástupcom v prípade uspokojenia našich práv z neuhradených pohľadávok.

 

 • poskytovateľom IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva.

 

Doba sprácúvania osobných údajov

 • Osobné údaje na účely kúpy tovaru spracovávame po dobu vybavenia objednávky, ako aj po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.

 

 • Osobné údaje na účel registrácie v e-shope spracovávame po dobu trvania Vašej registrácie.

 

 • Osobné údaje na účel marketingu spracúvame po celý čas, po ktorý máme Váš súhlas na ich spracovávanie. V prípade odvolania Vášho súhlasu bezodkladne zlikvidujeme Vaše osobné údaje na účel marketingu.

 

 • Osobné údaje na účel zákonných povinností spracúvame najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k Vašej objednávke.

 

 • Osobné údaje na účel uplatňovania práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej správy spracovávame počas doby 3 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy a jeden rok po jej uplynutí. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní.

 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov na účel marketingu je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nebudeme môcť doručovať naše obchodné ponuky.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účel kúpy tovaru je nevyhnutné na to, aby sme mohli vybaviť a doručiť Vašu objednávku.

Poskytnutie osobných údajov na účel registrácie v e-shope je dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vás nemôžeme registrovať v našom e-shope, a teda Vám vytvoriť a spravovať Vaše registračné konto.

 

Práva k osobným údajom

 • Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel marketingu môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou zaslaním písomnej žiadosti na adresu YOU s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 48, Bratislava – mestská časť Petržalka 85101, alebo elektronicky na e-mailovú adresu ………………………… Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Na základe žiadosti máte právo získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov.

 • Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Na základe žiadosti máte právo na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 • Právo na vymazanie osobných údajov

Na základe žiadosti maté právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

 • Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov

Na základe žiadosti máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely

Na základe žiadosti máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Písomnú žiadosť zašlite na adresu YOU s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 48, Bratislava – mestská časť Petržalka 85101, alebo elektronicky na e-mailovú adresu ………………………… Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme. Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jej doručením.

 

Záverečné ustanovenia

Pri žiadostiach týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme oprávnení požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v bežných prípadoch najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Informujeme Vás, že máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27) ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi.

YOU s.r.o.
IČO: 50658808
DIČ: 2120411733
IČ DPH: SK2120411733
Skin By You. Všetky práva vyhradené.
Cart0
Cart0