Skip to content Skip to footer

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti YOU s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 48, Bratislava – mestská časť Petržalka 85101, IČO: 50658808, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116461/B, pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na adrese https://shop.byyou.sk/

 1. Úvodné ustanovenia

1.1         Prevádzkovateľom internetového obchodu https://shop.byyou.sk/ je spoločnosť YOU s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 48, Bratislava – mestská časť Petržalka 85101, IČO: 50658808, Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116461/B (ďalej len ako „predávajúci“).

1.2         Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dopĺňajú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu https://shop.byyou.sk/ (ďalej len „e-shop“), pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Uskutočnením objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje tieto VOP.

1.3         Zmluvný vzťah kupujúceho a predávajúceho sa riadi týmito VOP, pokiaľ zmluva nestanovuje niečo iné. VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.4         Predávajúci môže jednostranne meniť znenie VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúcej verzie VOP. Predávajúci informuje kupujúcich o zmene VOP vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP kupujúci mohli bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť.

1.5         Predávajúci v zmysle ustanovenia § 3 a nasl. zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoOS“) kupujúcich oboznamuje, že:

 1. a) sa náklady na prostriedky komunikácie na diaľku nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového či telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho). Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) znáša kupujúci sám.
 2. b) požaduje úhradu za tovar buď vopred, či bezprostredne pri prevzatí tovaru, t. j. proti odovzdaniu tovaru kupujúcemu v mieste prevzatia, čiže na kupujúcim uvedenej adrese.
 3. c) ak objednávka a/alebo aj iná písomnosť odovzdaná alebo zaslaná kupujúcim v akejkoľvek forme, čiže aj elektronicky, bude obsahovať akékoľvek podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP alebo nad rámec týchto VOP, nestanú sa takéto podmienky súčasťou zmluvy a nie sú záväzné pre predávajúceho.
 4. d) predávajúci neuzaviera zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.
 5. e) platné ceny tovaru sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a sú platné v momente uskutočnenia objednávky. Ceny sú na webových stránkach uvádzané vrátane DPH. Ďalšími platbami pre kupujúceho sú náklady na dopravu tovaru a pri prevzatí tovaru. Tieto sa líšia podľa spôsobu zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy.
 6. f) ak je kupujúci spotrebiteľ, má takýto spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim, a to podľa podmienok uvedených a spôsobom upraveným v týchto VOP.

 

 1. Kúpna zmluva

2.1         Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru, nepredstavuje priamy návrh na uzatvorenie zmluvy ani iný priamo jednostranným úkonom akceptovateľný návrh a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2         Zmluva je uzatvorená vo chvíli, kedy kupujúci príjme návrh k uzatvoreniu zmluvy na webových stránkach predávajúceho tým, že si požadovaný tovar objedná a predávajúci následne objednávku prijme.

2.3         Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, napríklad písomne či telefonicky.

2.4         Aby mohol predávajúci objednávku prijať a spracovať, je nutné, aby kupujúci do objednávky uviedol svoje meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a číslo telefónu.

2.5         Ceny uvedené v akomkoľvek inom cenníku predávajúceho než na jeho webovom sídle v sekcii e-shop, nie sú záväzné pre dodanie tovaru podľa týchto VOP.

2.6         Objednávka musí obsahovať povinné identifikačné údaje kupujúceho, špecifikáciu druhu a množstvo objednávaného tovaru a určenie miesta prevzatia tovaru.

2.7         Služby predávajúceho sú obmedzené výlučne na územie Slovenskej republiky, čiže miesto prevzatia tovaru sa musí vždy nachádzať na území Slovenskej republiky.

2.8         Predávajúci odošle tovar k prevzatiu kupujúcim v mieste prevzatia podľa objednávky do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Lehota pre dodanie tovaru môže byť primerane k okolnostiam predávajúceho predĺžená, najmä ak predĺženie bude spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými výlučne predávajúcim. Kupujúci tovar prevezme po zaplatení ceny tovaru v mieste prevzatia.

2.9         V prípade, že objednaný tovar nebude mať predávajúci v dostatočnom množstve na sklade alebo nebude možné ho z iných dôvodov dodať včas kupujúcemu, oznámi predávajúci kupujúcemu túto skutočnosť v lehote 14 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky predávajúcim a objednávka sa okamihom oznámenia považuje za zrušenú, pokiaľ sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.

2.10       Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov uvedenom na webovej stránke predávajúceho.

 

 1. Dodanie a platba za tovar

3.1         Ak uzatvorí kupujúci zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, zaplatí a prevezme tovar osobne v mieste prevzatia, ktoré si sám v súlade s týmito VOP pri uskutočnení objednávky zvolil. V prípade, že nie je kupujúci zastihnutý v mieste prevzatia tovaru v dobe, kedy je tovar do miesta prevzatia doručený, bude uložený u zmluvného prepravcu, v prevádzke predávajúceho, alebo na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Kupujúci výslovne súhlasí s takýmto spôsobom uloženia tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu skutočné náklady dopravy a uloženia aj v prípade, že zaslaný tovar neprevezme, a to z dôvodu na strane kupujúceho. Uvedené neplatí, pokiaľ kupujúci pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru písomne nahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa podmienok uvedených v článku 5 týchto VOP. V prípade, že kupujúci neprevezme zásielku s tovarom s objednaným doručením na dobierku, má predávajúci právo vymáhať od neho náhradu škody, ktorá spočíva v náhrade nákladov za prepravu, balné a skladné.

3.2         V mieste prevzatia tovaru je kupujúci povinný identifikovať sa a oznámiť číslo svojej objednávky, na základe ktorého prevezme zásielku po zaplatení kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, kupujúci nie je povinný zásielku prevziať a vypíše s prepravcom alebo predávajúcim zápis o škode. Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v protokole prepravcu. Kupujúci si zároveň prekontroluje počet balíkov na prepravnom liste, ktorý musí byť zhodný so skutočným počtom doručených balíkov. V prípade, že sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, kupujúci preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási v súlade s reklamačným poriadkom. Pokiaľ tak nespraví, reklamácia na chýbajúci balík nebude uznaná.

3.3         Zaplatenie kúpnej ceny musí byť realizované kupujúcim najneskôr pri prevzatí tovaru v mieste prevzatia, a to buď vopred, či osobne dopravcovi pri prevzatí zásielky (pri doručení na adresu alebo v mieste uloženia zásielky dopravcom). Kupujúci je povinný svojim podpisom potvrdiť doklad o prevzatí. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru.

3.4         Kupujúci je oprávnený skontrolovať si prevzatý tovar vo vnútri balenia. V prípade zistenia vady tovaru je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho v súlade s reklamačným poriadkom.

3.5         Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady za zvolené služby, tak ako sú kupujúcim vybrané v rámci procesu objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny upravovať a určiť podmienky, kedy je dodanie bezplatné.

3.6         Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

3.7         Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

3.8         Ak je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť aj náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.9         Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar, aj keď mu s ním predávajúci umožnil nakladať, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na veci. Škoda na veci, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, okrem ak predávajúci spôsobí škodu porušením svojej povinnosti.

3.10       Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe, ktorý obsahuje presnú špecifikáciu dodaného tovaru, a ktorý dostane spolu so zásielkou tovaru, alebo v elektronickej podobe až po prevzatí zásielky, a to formou e-mailu. S týmto postupom vystavenia dokladu o kúpe kupujúci svojim nákupom v e-shope súhlasí.

 

 1. Vady tovaru

4.1         Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu predovšetkým za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal.

4.2         Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v týchto VOP a kúpnej zmluve, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčastí tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčastí, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neprimerané, predovšetkým, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčastí má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasti alebo tovar opraviť.

4.3         Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o tovar použitý, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4.4         Práva z vád tovaru kupujúcemu nepatria, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

4.5         Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

4.6         Ak uplatní kupujúci právo z vady tovaru a ak je takéto porušenie kúpnej zmluvy podstatné, má kupujúci právo na (i) odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vád alebo dodaním chýbajúceho tovaru, (ii) na odstránenie vady opravou tovaru (iii) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, (iv) na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo z vád tovaru si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Urobenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote, alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

4.7         Ak kupujúci uplatní právo z vady tovaru a ak je takéto porušenie kúpnej zmluvy nepodstatné, má kupujúci právo na (i) odstránenie vady alebo (ii) na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Urobenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci na náklady predávajúceho vec pôvodne dodanú, prednostne spôsobom určeným predávajúcim.

4.8         Ak kupujúci neoznámi vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, nebude mu právo z vadného plnenia priznané. V prípade skrytej vady nebude kupujúcemu právo z vád priznané, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní tovaru kupujúcemu.

4.9         Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, plynie od dodania tovaru do miesta určeného v objednávke.

4.10       Ak kupujúci zistí vady tovaru, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu písomne a to bez zbytočného odkladu. Podmienkou pre riadne posúdenie reklamácie je zaslanie reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho.

4.11       Predávajúci upozorňuje, že zásielky s dobierkou nepreberá a sú vrátené späť na adresu odosielateľa. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1         Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote do 14 dní od dňa prevzatia tovaru.

5.2         V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od zaslania odstúpenia zaslať predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.3         Kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

5.4         Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru, preto nesmie byť vrátený tovar zaslaný na dobierku.

5.5         Kupujúci berie na vedomie, že nemožno odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť.

5.6         Akonáhle predávajúci dostane písomné odstúpenie od zmluvy od kupujúceho, potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu prijatie takéhoto odstúpenia.

5.7         Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenia od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5.8         Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu týmto nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.9         Predávajúci však nie je povinný kupujúcemu vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar dodá alebo preukáže, že tovar odoslal.

5.10       Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. To znamená, že ak tovar bude vrátený poškodený, nekompletný a pod., vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody týmto vzniknutej. Výšku tejto škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.11       Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, že sa rozhodne odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ku ktorému predávajúci poskytol darček, je kupujúci povinný s vrátením tovaru vrátiť aj tento darček. V opačnom prípade sa kupujúci bezdôvodné obohatí.

 

 1. Ochrana osobných údajov

6.1         Predávajúci je prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov).

 

 1. Záverečné ustanovenia

7.1         V prípade, že by ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP bolo neplatné a/alebo neúčinné, alebo by sa neplatným a/alebo neúčinným stalo, nebude tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP.

7.2         V prípade akýchkoľvek sporov sa medzi predávajúcim a kupujúcim uplatní právny poriadok Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré nepodarí odstrániť vzájomným rokovaním zmluvných strán, budú rozhodované s konečnou platnosťou slovenskými súdmi. Pokiaľ zmluvný vzťah obsahuje medzinárodný prvok, je zmluvnými stranami dohodnuté, že sa tento vzťah riadi slovenským právom a všetky spory budú riešené slovenskými súdmi.

7.3         Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť či doplniť v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo iných okolností. VOP platia v znení uvedenom na webovom sídle predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky zo strany kupujúceho, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

7.4         Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2023.

YOU s.r.o.
IČO: 50658808
DIČ: 2120411733
IČ DPH: SK2120411733
Skin By You. Všetky práva vyhradené.
Cart0
Cart0